A que me obriga a lei de protección de datos?


Este caderno recolle aspectos básicos da xestión e aplicación da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, no desenvolvemento de actividades económicas. Explícanse de forma sinxela os principais aspectos que regula a norma ademais de presentar modelos tipo para algunha das accións que se deben realizar.

IMPORTANTE! Lembra que a protección de datos de carácter persoal ten na actualidade normativa máis esixente trala publicación e entrada en vigor do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos).

Válido dende: 
xoves, 29 Xuño, 2017
Válido ate: 
xoves, 31 Decembro, 2020